Ya Resulallah

Sabit İnce

Alemlere rahmetsin,
Nursun ya Resulallah.
Şefaatkani sensin,
Birsin ya Resulallah.
 
Evliyanin rehberi,
Pirsin ya Resulallah.
Kainatin önderi,
Sensin ya Resulallah.
 
Her dertlerin dermani,
Emsin ya Resulallah.
Yaradanin fermani,
Mim'sin ya Resulallah.
 
Gönüllerin sultani,
Sensin ya Resulallah.
Mü'minlerin hayrani,
Gülsün ya Resulallah.
 
Şu INCE'nin mahbudu,
Olsun ya Resulallah.
Insanligin umudu,
Yolsun ya Resulallah.

08.01.1996